فصلنامه علمی- پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی (JAPEM) - اخبار و اعلانات