فصلنامه علمی- پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی (JAPEM) - اهداف و چشم انداز