فصلنامه علمی- پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی (JAPEM) - مقالات آماده انتشار